Bezoekersinformatie

Thematentoonstelling.August Klawer, de Ambachtsman achter het Kunstwerk

Het Heiligenbeeldenmuseum wijdt haar thematentoonstelling dit jaar aan de, in 1883 in Rotterdam geboren, beeldhouwer en tekenaar August Klawer. Hij volgde onderwijs aan de Academie van Beeldende Kunsten en technische wetenschappen in Rotterdam. In 1901 trok hij naar Dusseldorf en volgende daar een opleiding tot beeldhouwer, waarna hij zich in 1906 vestigde in den Haag.

Klawer maakt onder meer mens- en dierfiguren en christelijk religieus werk in steen en hout. Hij was restauratiebeeldhouwer aan de Oude Kerk te Delft en de Oud-Katholieke Kerk van de H. Augustinus in den Haag. Ook ontwierp hij, in den Haag,  werken in openbare ruimten. In 1969 overleed hij op 86 jarige leeftijd.

Veel van zijn werk is in familiebezit gebleven, maar omdat het zijn beroep was is ook ruim verkocht.

In samenwerking met de familie wordt deze thematentoonstelling in het Heiligenbeeldenmuseum gehouden, omdat zij trots is op hetgeen hij heeft nagelaten. Liefst 180 door hem vervaardigde objecten, zijn door de familie bijeen gebracht en worden hier tentoongesteld, waarmee het de eerste keer is, dat een groot publiek met zijn werken kennis kan maken. De bezoeker zal niet worden teleurgesteld.

Als aanvulling op deze expositie komt het museum dit jaar zelf met beelden en religieuze voorwerpen, die niet eerder een plek in een tentoonstelling hadden. Ze zijn merendeels verkregen uit nalatenschappen of werden het museum aangeboden. Door het herinrichten van de opslag kwam men op het idee deze prachtige beelden ten toon te stellen.

De tentoonstelling is t/m donderdag 31 oktober te bezichtigen. Iedere dag, behalve maandag, van 12.00 tot 17.00 uur.Entree € 7,50, kinderen tot l2 jaar en museum kaarthouders gratis toegang.

Torenbezichtiging

Op de laatste zaterdagen van de maand, vanaf 30 maart t/m  zaterdag 26 oktober, bestaat vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur de mogelijkheid om via de torentrappen van de H. Antonius van Paduakerk de orgel zolder, de klokkenzolder en de kruisribgewelven boven de kerk te bezichtigen. De bezoekers worden begeleid door een museumvrijwilliger die ook relevante informatie verstrekt. De entree is € 7.50 en geeft ook toegang tot de thematentoonstelling.

Ontwikkelen Mediatour

We gaan het komende halfjaar een mediatour ontwikkelen om bezoekers en andere belangstellenden beter te informeren. Via een QR-code is op de website  en met behulp van de telefoon informatie te verkrijgen over diverse heiligenbeelden in een vaste opstelling maar ook over kenmerkende aspecten van het rijksmonument waarin het museum is ondergebracht, namelijk de oudst bestaande kerk van Pierre Cuypers. De ontwikkeling is mede mogelijk dank zij een genereuze bijdrage van het nationale Cultuurfonds.

Een greep uit de 500 groepen in de expositie https://www.achterhoekfoto.nl/viewer/9208/kerststallen-kranenburg

 

Feest bij het Heiligenbeeldenmuseum

Zaterdag 16 september was een geweldige dag voor het Heiligenbeeldenmuseum. Het 25-jarig bestaan werd gevierd, de nieuwe depotruimte werd geopend en voorzitter Ton Rutting droeg na 14 jaar het voorzitterschap over aan zijn opvolger Marc van der Linden. Gezegend door mooi weer hebben 150 genodigden en belangstellenden in het museum naar de toespraken geluisterd en werd daarna in de feesttent vóór de kerk het feest voortgezet. Samengevat: een topdag!

Bezoekvoorwaarden Heiligenbeeldenmuseum

BEZOEKVOORWAARDEN HEILIGENBEELDENMUSEUM

Inleiding

Het Heiligenbeeldenmuseum zal als werkorganisatie van de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg(VKK) binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Heiligenbeeldenmuseum zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.
Algemene bepalingen: definities
Artikel 1.1
Onder 'het museum', Heiligenbeeldenmuseum en VKK worden verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het bestuur en vrijwilligers die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2
Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van het bestuur van het Heiligenbeeldenmuseum/VKK valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, aula's en vergaderkamers, restaurant, koffiekamer, terras, tuin, park, overige buitenruimte, depot en dependances.

Artikel 1.3
Onder `bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het Heiligenbeeldenmuseum of VKK een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door het museum wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

Artikel 1.4
Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het museum en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1
Alle door het Heiligenbeeldenmuseum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Heiligenbeeldenmuseum/VKK aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Heiligenbeeldenmuseum/VKK is verspreid. De organisatie, c.q. het bestuur is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen en vrijwilligers, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 2.3
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt.
Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 2.4
De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van het Heiligenbeeldenmuseum/VKK of een daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde instantie. De toegang kan eveneens worden geweigerd of ontzegd indien er sprake is van gezondheidsklachten die van invloed kunnen zijn op het krijgen of overdragen van het coronavirus of een andere besmettelijke ziekte.

Artikel 2.5

Het Heiligenbeeldenmuseum restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.
 

Verblijf in het museumcomplex

Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde,de volksgezondheid, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen en vrijwilligers, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.
Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:

 1. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 2. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
 3. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door het bestuur evenwel expliciet worden toegestaan;
 4. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
 5. te roken in alle besloten ruimtes, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;
 6. etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het museumcomplex;
 7. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van of vrijwilliger gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door deze functionaris aan te wijzen plaats;
 8. in daartoe door het bestuur aan te wijzen besloten ruimtes gebruik te maken van rolstoelen, kinderwagens en buggy's, anders dan die beschikbaar worden gesteld door het museum;
 9. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.4
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een lid van het bestuur, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

Artikel 3.5
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van het Heiligenbeeldenmuseum/VKK is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, niet in het fototoestel zelf ingebouwde flitsapparatuur en statieven.
Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.

Artikel 3.6
Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden.
Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

Klachten en reclamering

Artikel 4.1
Het Heiligenbeeldenmuseum/VKK zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door het museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door het museum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Heiligenbeeldenmuseum/VKK het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het Heiligenbeeldenmuseum/VKK te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:

 1. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het museum;
 2. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
 3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
 4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
 5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.

Artikel 4.3
Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen het Heiligenbeeldenmuseum/VKK en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk de secretaris van het bestuur te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij deze Bezoekvoorwaarden.

Artikel 4.4
Het bestuur onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5
De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij deze Bezoekvoorwaarden.
Aansprakelijkheid van het museum

Artikel 5.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door het Heiligenbeeldenmuseum/VKK en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het bestuur nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het bestuur en/of zijn vrijwilligers.

Artikel 5.2
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.
Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3
In geen enkel geval is het Heiligenbeeldenmuseum/VKK gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

 1. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;
 2. het door de verzekeraar van het Heiligenbeeldenmuseum/VKK aan de organisatie ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
 3. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het Heiligenbeeldenmuseum/VKK nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het bestuur en/of zijn vrijwilligers.

Artikel 5.5
Het Heiligenbeeldenmuseum/VKK is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan de organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het museum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het bestuur en/of zijn vrijwilligers.

Artikel 5.6
Indien het museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het bestuur daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het bestuur nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het  bestuur en/of een vrijwilliger opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van één van hen.

Artikel 5.7
De totale aansprakelijkheid van het Heiligenbeeldenmuseum/VKK wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Heiligenbeeldenmuseum/VKK in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9
Aansprakelijkheid van het Heiligenbeeldenmuseum/VKK voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Artikel 5.10
De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het bestuur of een van zijn vrijwilligers.
Overmacht

Artikel 6.1
Als overmacht voor het Heiligenbeeldenmuseum/VKK, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming van de organisatie niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door de organisatie zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Heiligenbeeldenmuseum/VKK gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.
Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij één van de in het museum aanwezige vrijwilligers.

Artikel 7.2
Het Heiligenbeeldenmuseum/VKK zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door de organisatie, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

Artikel 7.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.
Overige voorwaarden

Artikel 8.1
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Heiligenbeeldenmuseum/VKK.

Toepasselijk recht

Artikel 9.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het Heiligenbeeldenmuseum is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het Heiligenbeeldenmuseum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de gemeente Bronckhorst.
Deze Bezoekvoorwaarden van het Heiligenbeeldenmuseum zijn vastgesteld door het bestuur in haar bestuursvergadering van 21 mei 2020 en gepubliceerd op de website: www.heiligenbeeldenmuseum.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Memoriam: Harry van Rijn

Het bestuur van het Heiligenbeeldenmuseum en de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg heeft vandaag met ontsteltenis kennisgenomen van het toch vrij plotseling overlijden van onze oudste vrijwilliger en erevriend: Harry van Rijn. Vanaf de oprichting in 1998 tot 2002 maakte Harry, die toen nog in de Kranenburg woonde,   als mede-oprichter en bestuurslid deel uit van het eerste stichtingsbestuur. Van hem ook kwam – als niet-katholiek – de voorzet om in de voormalige Antonius van Paduakerk in Kranenburg een Heiligenbeeldenmuseum te vestigen. Met de hem kenmerkende energie en doortastendheid ontplooide hij allerlei initiatieven om ons museum op de kaart te zetten en bronnen aan te boren om een aansprekende collectie op te bouwen.Na zijn bestuursperiode en verhuizing naar het dorp Vorden bleef hij als vrijwilliger uiterst actief en betrokken om met name de PR en communicatie een gedegen basis te geven en daarin is hij meer dan geslaagd!   Voor zijn vele verdiensten werd hij benoemd tot erevriend van de Stichting en het Heiligenbeeldenmuseum.

Toen hij op gevorderde leeftijd in Vorden verhuisde van de Galleestraat naar de Willem Alexanderlaan had hij ook meer tijd nodig om als mantelzorger voor zijn vrouw Evelien te zorgen en ging ook zijn eigen gezondheid langzaam achteruit. Hij bleef echter actief bezig om met allerlei schriftelijke bijdragen het museum te steunen.  Zijn literaire vermogens en vaardigheden liet hij daarnaast zien in een aantal boeken die hij met zijn vlotte pen wist te produceren en ook zelf uit te geven! Nadat hij – na het overlijden van zijn vrouw Evelien, met wie hij zo lang samen was - op eigen verzoek werd opgenomen in het zorgcentrum De Bleijke in Hengelo gaf hij aan dat hij lichamelijk niet meer in staat was om zijn vrijwilligerswerk voort te zetten, maar geestelijk voelde hij zich nog nauw met het museum – zijn museum! -  betrokken. Op zijn 97e verjaardag in februari 2020 werd hij nog door vrijwilligers bezocht en ontving hij vele felicitaties. Zijn gezondheid werd brozer maar zijn overlijden op 30 maart j.l. kwam voor bestuur en vrijwilligers van het Heiligenbeeldenmuseum toch plotseling. Mede door de coronacrisis heeft de crematie inmiddels in kleine familiekring plaatsgevonden. Kort voor zijn overlijden heeft Harry aangegeven dat hij iedereen wil bedanken die een aandeel heeft gehad in zijn lange en gelukkige leven. Het Heiligenbeeldenmuseum heeft veel aan Harry te danken en wij zullen hem bij komende gelegenheden met eerbied en respect gedenken. Namens het bestuur:

Ton Rutting Voorzitter

                                                                                                                       -------------------------------------------------